فصلنامه ره‌نامه سیاستگذاری (RAH) - واژه نامه اختصاصی