دوره و شماره: دوره 3، شماره 2، تابستان 1391 
4. چالش های دولت و ملت سازی در آسیای مرکزی

صفحه 69-88

علی سعادت سعادت؛ ارشد بختیاری؛ مهدی میکائیلی