جهانی شدن فرهنگ و احساس امنیت سیاسی مطالعۀ موردی جوانان شهر شیراز

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسنده

چکیده

امنیت و ناامنی انسان‌ها در هر دوره‌ای متأثر از شرایط اجتماعی زندگی‌شان است. در دورۀ مدرن، دولت‌ها به عنوان مهم‌ترین مرجع و منبع امنیت انسان‌ها محسوب می‌شدند. در دوران اخیر فرآیند جهانی شدن، یکپارچگی دولت – ملت‌ها و زندگی روزمرۀ شهروندان را به شدت تحت‌تأثیر قرار داده است. یکی از مهم‌ترین اثرهای این دگرگونی عمده پیامدهای امنیتی آن می‌باشد. این مقاله با تأکید بر بعد فرهنگیِ جهانی شدن، با روش کمی، به بررسی رابطۀ گرایش به فرهنگ جهانی و احساس امنیت سیاسی جوانان شهر شیراز پرداخته است. نتایج تحقیق نشان داد از مهم‌ترین متغیرهای تأثیرگذار بر احساس امنیت سیاسی پاسخگویان، نگرش آنان نسبت به ارزیابی وضعیت حقوقی زنان در جامعه و میزان بیگانگی اجتماعی- فرهنگی آنان  می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات