عملیات روانی علیه جمهوری اسلامی ایران در افق ایران ۱۴۰۴

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسنده

چکیده

امروزه عملیات روانی با تکیه بر ابزارهای نوین ارتباطاتی به یکی از مؤلفههای قدرت و نفوذ تبدیل شده است و از آنجا که جمهوری اسلامی ایران سیاستی مبتنی بر ارزشهای اسلامی و انقلابی در پیش گرفته  است، همواره مورد آماج عملیات روانی دشمنان قرار داشته است. عملیات روانی میتواند حوزههای سیاسی، اقتصادی، امنیتی و فرهنگی نظام اسلامی را تحت تأثیر قرارداده و جامعه امن ایران اسلامی را با چالشها و تهدیدهای جدی مواجه سازد. بنابراین برای تحقق سند چشم انداز ایران اسلامی در افق ۱۴۰۴، که ایران را به عنوان کشوری توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه به تصویر کشیده است، علاوه بر تلاشی همه جانبه برای توسعه و پیشرفت نیازمند شناسایی و مقابله با ابعاد پیچیده عملیات روانی میباشیم. هدف بلند مدت و راهبردی عملیات روانی دشمن ایجاد اختلال در تحقق اهداف سند چشم انداز است، چرا که شکست چشم انداز ضربهای اساسی به رویکردهای راهبردی نظام به شمار میرود. بنابراین شناخت عملیات روانی و ترسیم یک الگوی مدیریتی برای حصول به نتایج مطلوب ضرورتی است که نظام اسلامی میبایست به آن بپردازد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات