چالشهای زیست محیطی و پیامدهای ناشی از آن ریزگردها و پیامدهای آن در غرب کشور ایران

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسنده

چکیده

گرد و غبار از پدیدههای جوی است که مشکلات و نارساییهای متعدد را ایجاد میکند؛ برخی از این نارساییها در حوزههای تخریب محیط زیست و اکوسیستم منطقه، ابتلا به انواع بیماریها از جمله نارساییهای قلبی و تنفسی (و تهدید سلامت عمومی)، نارضایتمندی اجتماعی و شهروندی و کاهش تولید و بهره وری، مهاجرت اجباری و در نهایت ایجاد نگاه منفی به دستگاههای رسمی به دلیل عدم توانایی در حل مسأله را شامل میشود. مطالعه حاضر مجموعهای مشتمل بر مطالعات پایه شناخت پدیده گرد و غبار در غرب کشور با تأکید بر استان ایلام است، این نوشتار پس از بررسی اولیه و مروری بر کلیات و مطالعات گذشته، به ارزیابی دادهها و تجزیه و تحلیل آماری در دوره زمانی موجود و همچنین به رابطه میزان آلودگی هوا و پیامدهای آن پرداخته است، در نهایت تلاش شده است با توجه به آمارهای وقوع پدیده گرد و غبار در استان ایلام (به عنوان نمونهای در غرب کشور) به تحلیلهای مربوط به آن در حوزه سیاستگذاری نیز پرداخته شود. روش مطالعه در این پژوهش در حوزه منشاء پدیده گرد و غبار و تأثیر آن بر انسان و محیط آماری و تحلیلی است؛ اما در بحث سیاستگذاری و ارزیابی سیاستهای مربوطه توصیفی است. بررسیهای این مطالعه نشان میدهد، تعداد کانونهای گرد و غبار در دو دهه گذشته در کشورهای عراق و عربستان و سوریه تقریبآ ۵/۳ برابر شده است به تبع این شرایط در دوره ۱۳۵۲ روزه مورد بررسی در استان ایلام (به عنوان نمونه در غرب کشور) مشخص شد، در ایستگاه دهلران ۳۳۸ روز با این پدیده روبه رو بودهایم و تقریباً هر سال تعداد و غلظت روزهای همراه با گرد و غبار در همه ایستگاههای مورد بررسی نسبت به سال قبل بیشتر شده است. همچنین روشن شده است در تحقق سیاستهای کلی نظام در مورد پیشگیری و کاهش خطرات ناشی از سوانح طبیعی و حوادث غیرمترقبه تاکنون اقدام بایسته انجام نشده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات