وال استریت؛ جنبشی از درون (بررسی وال استریت از منظر جنبشهای جدید اجتماعی)

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسنده

چکیده

جنبش اعتراضی وال استریت از هفدهم سپتامبر در پارک «زاکوتی نیویورک» در حوالی مرکز سرمایه داری امریکا آغاز و پس از چند ماه، گسترش وسیعی یافته و به سایر شهرهای امریکا وهمچنین کشورهای اروپایی کشیده شده است. اگرچه جنبشهای ضد سرمایه داری مانند جنبش «سیاتل» و «داووس» در قبل نیز شکل میگرفته است، اما اعتراضات اخیر با نامهای جنبش ۹۹ درصد یااشغال وال استریت آنچنان گستره وسیعی یافته که مردان سیاست و اقتصاد جهانی را به واکنش برانگیخته است. در این رابطه این سوال مطرح میشود که آیا انقلابی عظیم در نظام سرمایه داری در حال شکل گیری است؟ ماهیت و ویژگیهای این جنبش چگونه است؟ برای پاسخ به این سوالات ضمن توصیف ادبیات و مبانی نظری، برای تحلیل موضوع از گزارشات و اطلاعات و اخبار رسانهها بهره گیری شده است. نتایج بررسی نشان داده مدل اعتراضی جنبش وال استریت، آرام و به صورت استقرار شبانه روزی در حوالی ساختمانها و پارکهای نزدیک نمادهای سرمایه داری امریکا بوده و به تدریج به سایر مراکز کشیده شده است. این جنبش خصلتی ساختارشکنانه ندارد و اعتراضی همگانی به بیعدالتی، تبعیض و بحران اقتصادی ناشی از حاکمیت سرمایه داری و نئولیبرالیسم در امریکا و اروپا میباشد. همچنین این جنبشها خود محصول نظام جهانی سرمایه داری هستند که بر اساس دیالکتیک قدرت، از درون این نظام و با گفتمانی برگرفته از قدرت طبقات متوسط، در متن صورتبندی جدید شکل گرفته و نظام موجود را به چالش کشیده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات