طرح توطئه قتل سفیر عربستان سعودی در واشنگتن از دیدگاه نظریه امنیتی سازی

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسنده

چکیده

دادستان کل ایالات متحده در 11 اکتبر 2011 اعلام کرد که دولت یک توطئه مورد پشتیبانی ایران، برای به قتل رساندن سفیر عربستان سعودی در ایالات متحده در یک رستوران در واشنگتن را خنثی کرده است. عربستان و ایالات متحده طی نامههایی اعتراض خود را به شورای امنیت سازمان ملل متحد منعکس ساختند. این نامهها حکایت از آن داشت که موضوع از نظر ایالات متحده و عربستان سعودی امنیتی تلقی میگردد و به همین دلیل ضرورت دارد در ملل متحد مطرح گردد. اما موضع گیری ایران حکایت از آن دارد که از نظر این دولت موضوع امنیتی نیست و معنایش آن است که اقدام شورای امنیت را طلب نمیکند. نظریهای که میتواند این اختلاف دیدگاهها را تبیین کند، نظریه امنیتی سازی است که توضیح میدهد چگونه امکان دارد یک وضع از دیدگاه برخی از طرفهای آن خطر امنیتی باشد و از دیدگاه طرفهای دیگر این خصیصه را نداشته باشد. در امنیتی سازی، یک کنشگر امنیتی ساز موفق میشود یک تهدید یا آسیب پذیری را به مثابه تهدیدی نسبت به موجودیتِ مخاطب معرفی و بر این اساس تأیید اقدامات اضطراری را دریافت کند. اقدامهای ایالات متحده در معرفی توطئه، امنیتی نشان دادن آن، اثر این اقدامها بر دیگر دولتها و نتیجه حاصل از آن فرایند امنیتی ساختن «طرح توطئه قتل سفیر عربستان سعودی در واشنگتن» را توضیح میدهند. این فرایند نشان میدهد که امنیتی سازی «طرح توطئه» در برخی موارد موفق بوده و در پارهای از موارد نبوده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات