نقش و راهبرد امریکا در گسترش نافرمانی مدنی سوریه

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسنده

چکیده

درباره تحولات سوریه تفاسیر متفاوتی وجود دارد. برخی از تحلیلگران چنین فرایندی را ناشی از ارادة گروههای اجتماعی در سوریه میدانند. آنان در تحلیل خود، رویکرد مبتنی بر اقتدارگرایی سیاسی دولت سوریه را عامل اصلی بحران اجتماعی میدانند. گروه دیگری بر این اعتقادند که سوریه مرز ژئوپلتیکی رادیکالیسم سیاسی محافظهکاری جهان غرب محسوب میشود. بنابراین امریکا و کشورهای محافظهکار جهان عرب در صدد هستند تا زمینههای افول قدرت دولتهای رادیکال را فراهم آورند. براساس چنین نگرشی، امریکا در صدد است تا براندازی سیاسی در سوریه را از طریق نافرمانی مدنی و آشوب سیاسی تأمین و سازماندهی نماید. در این مقاله تلاش میشود تا اول، ساختار اجتماعی سوریه مورد بررسی قرار گیرد؛ دوم، راهبرد تغییر رژیم امریکا در سوریه تبیین گردد. سیاست خارجی اوباما در خاورمیانه بر این موضوع قرار گرفته است که میتوان حکومتهای رادیکال و انقلابی را از طریق انقلابهای دموکراتیک در وضعیت براندازی قرار داد. این امر به عنوان الگوی کم هزینه برای تغییر سیاسی و پایان مشروعیت انقلابی دولتهای ضد امریکایی در خاورمیانه محسوب میشود. هدف امریکا از به کارگیری سیاست تغییر رژیم در سوریه را میتوان مقابله غیرمستقیم با موقعیت ژئوپلیتیکی ایران در خاورمیانه دانست.

کلیدواژه‌ها

موضوعات