الگویی برای مدیریت راهبرد دفاعی- امنیتی

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسنده

دکترای علوم استراتژیک، مدیریت دفاعی دانشگاه عالی دفاع ملی

چکیده

در این مقاله ضمن نگاهی گذرا به تعاریف و الگوهای مدیریت راهبردی، به بحث مدیریت راهبردی دفاعی- امنیتی (که ادبیات آن دست‌کم در کشور ما رشد و توسعه کافی نیافته است) پرداخته شده و با مطالعه و تحلیل محتوایی الگوهای موجود در فرآیند مدیریت راهبردی و راهبردهای دفاعی یا نظامی برخی کشورهای جهان، عناصر مشترک و موضوعات اصلی آن‌ها استخراج و پس از تحلیل عملی و دسته‌بندی آن‌ها مبتنی بر شرایط خاص ج. ا. ایران، الگویی مناسب برای مدیریت راهبردی دفاعی- امنیتی کشور به صورت فرضی- آزمایشی به عنوان چارچوب مفهومی تحقیق ارائه شده است که شامل: ارکان جهت ساز راهبرد، فرآیند شناخت راهبردی محیط، فرآیند طراحی، تدوین و اجرای راهبرد امنیت ملی و سایر راهبردهای زیر مجموعه آن مانند راهبردهای دفاعی- امنیتی و نظامی، می‌باشد. همچنین نمونه آماری منتخب، به روش دلفی مورد آزمون قرار گرفته و پس از تأیید به عنوان الگوی مناسب مدیریت راهبردی برای جمهوری اسلامی ایران پیشنهاد شده است.

کلیدواژه‌ها