چالش های دولت و ملت سازی در آسیای مرکزی

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مطالعات منطقه ای دانشگاه تهران و عضو هئیت علمی معاونت آموزش ناجا

2 کارشناس ارشد مطالعات منطقه ای دانشگاه آزاد اسلامی و مدرس دانشگاه علوم انتظامی ناجا

چکیده

پس از فروپاشی شوروی کشورهای آسیای مرکزی با چالش‌های فراوانی برای تشکیل یک دولت مدرن روبه رو شدند؛ شور و شوق تشکیل دولت و جنگ بر سر کسب قدرت از یک سو و اختلافات مرزی، قومی و بحران‌های پیش آمده باعث شد که تامین امنیت با موانعی اساسی روبرو شود. برخی بر این اعتقادند که الزامات لازم برای تشکیل دولت- ملت در این منطقه به وجود نداشته و این امر مستلزم گذشت حتی چندین دهه می‌باشد. این مقاله با رویکردی تحلیلی و توصیفی قصد دارد چالش‌های دولت و ملت سازی در آسیای مرکزی را تبیین کند. هدف پاسخگویی به این سئوال است که چالش‌های عمده کشورهای آسیای مرکزی برای تشکیل یک دولت – ملت مقتدر کدامند؟ نویسندگان بر این باورند که افراط‌گرایی مذهبی و به طور اخص مدل اسلام سیاسی حاکم بر منطقه، نبود دموکراسی و نهادهای مدنی قانونمند، فقدان تکثر گرایی رسانه‌ای، فقر و توسعه نیافتگی ساختاری، چند پارگی و شکاف‌های سنتی که شامل شکاف‌های قومی، مذهبی و نژادی است و به طورکلی نبود جامعه مدنی و پایین بودن سطح آموزش از مهم‌ترین چالش‌های دولت و ملت سازی در این منطقه محسوب می‌شود.

کلیدواژه‌ها