بحران بحرین: تعارض رویکردهای منطقه ای

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

چکیده

بحران بحرین به دلیل محدودیت قدرت بازیگران داخلی و اهمیت و منافع بازیگران خارجی در آن، جنبه و اهمیت منطقه ای بالایی پیدا کرده است. بازیگران منطقه ای مختلف با توجه به اهداف، منافع و ملاحظات خاص و متفاوت خود در قبال تحولات بحرین، رویکردهای متعارضی را در قبال این بحران اتخاذ کردهاند. شورای همکاری خلیج فارس به محوریت عربستان سعودی و جمهوری اسلامی ایران دو بازیگر منطقه  ای اصلی تأثیر گذار در تحولات بحرین محسوب میشوند که رویکردهای فعالانه اما متعارضی را در این خصوص دنبال میکنند. اما بازیگران دیگری مانند ترکیه و عراق به دلیل پیوندهای ژئوپلیتیک و منفعتی کمتر با بحرین سعی کردهاند تا رویکرد متوازنتری را در خصوص بحران بحرین اتخاذ نمایند.

کلیدواژه‌ها