گذری بر مبانی اجتماعی تحولات سوریه

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

چکیده

در ماههای اول سال 2011 بهمرور امواج جنبشهای نوین مردمی خاورمیانه به سوریه رسید و جامعه نسبتاً آرام سوریه را متلاطم ساخت. ارزیابی علل تلاطم در سوریه، همچون تونس و مصر با اتفاق نسبی آراء مفسرین، همراه نبود. گروهی آن را آشوب، گروهی آن را انقلاب و گروهی آن را براندازی نرم تلقی میکنند. همچون سایر کشورهای خاورمیانه که در دوران پس از جنگ سرد با نقشآفرینی روزافزون عوامل اجتماعی و بهرهبرداری از آن از سوی غرب روبرو هستند، در تحولات سوریه نیز میتوان به بررسی نقش عوامل داخلی و نقش عوامل خارجی پرداخت. در این مقاله تلاش میشود تا ضمن مرور چگونگی به راه افتادن موج اعتراضات در سوریه، زمینههای اجتماعی و ساختاری شکلگیری آنها بررسی شود. سپس اقداماتی که دولت سوریه برای فایق آمدن بر اعتراضات انجام داد و آثار و نتایج اقدامات و مشکلاتی که سوریه با آن روبرو است در این تحقیق مورد بررسی قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها