استراتژی عربستان سعودی در برابر خیزشهای جهان عرب

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

چکیده

هدف از این مقاله بررسی ایستار و سیاست عربستان در قبال خیزشهای مردمی در جهان عرب میباشد. در این راستا نویسنده به واکاوی مبانیِ تحرکات ریاض در ماههای اخیر بر اساس اهداف و اولویتهای سیاست خارجی عربستان و امنیت، در نگرش استراتژیک عربستان به کشورهای بلافصلش در شبه جزیره عرب میپردازد. عربستان، بسان دیگر کشورهای عربی، در سال 2011 با ناآرامیهایی روبرو شد. اما به دلیل محدودیت گسترۀ این ناآرامیها توانست بر آنها فایق آید. ریاض پس از غلبه بر ناآرامیهای محدود داخلی از طریق سرکوب و نیز ارایۀ مشوقهای مالی، رویارویی با پیامدهای موج تغییر عربی بر کشورهای پیرامونی را آغاز کرد. تحرکات ریاض پس از ماه مارس 2011، در چارچوبی صورت گرفت که حاکی از شکلگیری تدریجی یک استراتژی سعودی برای رویارویی با موج تغییر عربی میباشد. این مقاله بر تحرکات خارجی عربستان به ویژه در محیط پیرامونیِ آن متمرکز میشود و تا آنجا به تحولات داخلی این کشور میپردازد که به تحولات فراگیر سال ۲۰۱۱ در سایر کشورهای عربی مربوط میشود. محدودۀ زمانی مورد بررسی مقاله، سال ۲۰۱۱ میباشد.

کلیدواژه‌ها