نگرشی مبنایی به سیاستگذاری در قلمرو بنیه دفاعی جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

چکیده

جمهوری اسلامی ایران با توجه به منابع غنی خود در حوزه های مختلف، آماج تعرضات خبری و دیپلماتیک، جنگ سرد اقتصادی و جنگ نرم و شبیخون فرهنگی، و سرانجام تهدیدات جدی و رسمی نظامی میباشد. غفلت از این رویاروییِ در حال تمرکز و چشمپوشی از برنامههای تهدیدآمیز بیگانگان، به فرموده مقام معظم رهبری، توجیهی جز سادهاندیشی یا غرضورزی ندارد.
بنا به تعریف، بنیه دفاعی متشکل از عناصری مادی و غیرمادی (شامل امور ذهنی و احساس و درک) و داخلی و خارجی است که یا عملاً در استفاده نظامی هستند و یا ضمن آمادگی، در هنگام لزوم میتوانند بدون تأخیری ناپذیرفتنی (گزاف)، برای رفع انواع تهدیدات – اعم از سخت و نرم - و در جهت تحقق اهداف دفاعی به کار گرفته شوند.
در سیاستگذاری بنیه دفاعی کشور، باید از عوامل قدرت ملی به بهترین وجه استفاده شود تا ضمن رعایت اولویتها، بازدارندگی تحقق پذیرد، تهدیدات پاسخ گفته شوند، دفاع با قاطعیت صورت پذیرد، و پیگیری آرمانها و اهداف و منافع ملی به بهترین وجه امکانپذیر گردد.

کلیدواژه‌ها