چالشهای مدیریت روستایی در ایران و ارایه سیاستهای راهبردی

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

چکیده

مدیریت روستایی از ارکان اصلی و جدانشدنی توسعه روستایی میباشد زیرا در نبود مدیریت سازماندهی شده در نواحی روستایی برنامه های توسعه نیز با مشکلات بی شماری مواجه خواهد شد. در حال حاضر مدیریت روستایی در ایران با مسایل و مشکلاتی مواجه است که نیازمند توجه از سوی مسؤولین و سیاستگزاران میباشد. این چالشها را میتوان در مواردی مانند عدم تبیین مبانی تئوریک، فقدان مدیریت واحد روستائی، نبود منابع مالی پایدار، کمرنگ بودن مشارکت مردم محلی، وضعیت آموزش نیروی انسانی، دسترسی به تجهیزات، ابزارها و تأسیسات جستجو نمود. بنابراین لزوم توجه به مدیریت روستایی با توجه به تئوریهای مدیریتی نوین برای نواحی روستایی ایران که از فقدان مدیریتی واحد رنج میبرند، ضرورت مییابد. بر این اساس مقاله حاضر در پی آن است که ضمن ارایه شمای کلی از تحولات ساختار مدیریت روستایی کشور، با بررسی تطبیقی دیدگاهها و نظریات مرتبط، ارتباط میان عناصر نظام فعلی مدیریت روستایی را مشخص و چالشهای پیش رو را ارایه دهد. روش پژوهش در نوشته حاضر از نوع کتابخانه ای است که با مطالعه مطالب مربوط به مدیریت روستایی درکنونی و بررسی تئوریهای مدیریتی سعی در یافتن رابطه ای بین تئوریهای مدیریتی و مدیریت روستایی در کشور دارد. نتایج مطالعه نشان میدهد برای تحقق و عملیاتی کردن حق توسعه یافتگی و زندگی شرافتمندانه در چارچوب چشم انداز روستایی، لزوم توجه به سازوکارهای نهادی از جمله بازنگری در اندیشهها، شیوههای برنامه ریزی، قوانین، رویهها، سبکها و شیوه مدیریت و حکمرانی و تاکید بر ایجاد و تقویت نهادهای بومی، محلی و مدنی از طریق خوشهای و شبکهای کردن آنها ضرورت دارد

کلیدواژه‌ها