نقش سرمایه اجتماعی در تأمین امنیت سرمایه گذاری

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

چکیده

در سطح مدیریت کلان هر جامعهای بیشک اهمیتی ویژه به سرمایه گذاری داده میشود، زیرا سرمایهگذاری به معنای عام خود میتواند سرچشمه همه تحولات اقتصادی - اجتماعی در جامعه باشد و از اینرو تأمین امنیت و مدیریت بر آن نیز از اهمیت و حساسیت بسیار بالایی برخوردار است. سرمایهگذاری اساس تولید ثروت، ایجاد اشتغال و رفع معضل بیکاری است، با تحقق این امر جامعه انسانی به تعادل میرسد و انسانها از حقوق انسانی خود برخوردار خواهند شد. یکی از مؤلفههای اساسی که بر موضوع سرمایهگذاری تأثیر انکارناپذیر دارد، سرمایه اجتماعی است. سرمایه اجتماعی مفهومی جدید، پیچیده و مهم است که امروزه به عنوان یکی از مهمترین شاخصههای توسعه در هر جامعه مطرح است؛ بدین معنا که شرط لازم برای پیشرفت جامعه، ایجاد روابط گرم، گسترش انسجام اجتماعی، بسط مشارکت اجتماعی و اعتماد متقابل (فرد- جامعه – دولت) است. افول سرمایه اجتماعی در هر جامعهای، آنرا با مشکلات فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی عدیدهای روبرو میسازد که نهایت آن، فروپاشی اجتماعی است. سرمایه اجتماعی عاملی است که میتواند به تولید امنیت در جامعه کمک کند و با کاهش هزینههای کنترل جامعه، موجب تقویت همبستگی اجتماعی شود. سرمایه اجتماعی موجب افزایش بدهبستانها در سطح جامعه میشود، با نهادینه شدن بده بستانها در نظام اجتماعی، قدرت سیاسی در سطح جامعه بازتولید و توزیع میشود. بنابراین سرمایه اجتماعی با تأمین اعتماد مردم به نهادهای دولتی و تحقق مشارکت اجتماعی، ضمن تأمین امنیت منجر به افزایش سرمایهگذاری میشود. در این مقاله با رویکرد توصیفی تحلیلی سعی خواهد شد که به رابطه مفاهیم سرمایه اجتماعی، امنیت و سرمایه گذاری در ادبیات جامعه شناسی پرداخته شود.

کلیدواژه‌ها