نقش موشکها در راهبرد بازدارندگی جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

چکیده

التهاب دائمی فضای امنیتی خاورمیانه، دولتهای منطقه را ناگزیر از توسعه گسترده توان نظامی و تدارک تسلیحات متعارف و غیر متعارف در ابعادی وسیع نموده است؛ و در این میان به دلیل برتری توان نظامی اسرائیل و ایالات متحده آمریکا، به ویژه در عرصه نیروی هوایی، تسلیحات موشکی به دلایل بسیار مورد توجه خاص قرار گرفته است. این مساله در مورد کشوری مانند ایران که از نظر دسترسی به فناوریهای پیشرفته نظامی و بازار تسلیحات با محدودیتهای بسیاری روبرو است و در عین حال از سوی دشمنی پرتوانتر تهدید میشوند و با توجه به فشار زمانی برای آمادگی در برابر یک رویارویی احتمالی، یک اولویت راهبردی تلقی میشود. زیرا در شرایط موجود، موشکها واجد امتیازاتی هستند که به سبب آنها کشور دارنده میتواند با صرف هزینه کمتر و در زمانی کوتاه تر به قابلیت بازدارندگی بهتری دست یابد.
در این مقاله با بررسی این امتیازات، جایگاه موشکها در راهبرد بازدارندگی جمهوری اسلامی ایران را مورد کاوش قرار میدهیم.

کلیدواژه‌ها