تلویحات سیاستی ناشی از مناقصه های نفتی و گازی اخیر عراق

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

چکیده

از زمان اشغال عراق توسط امریکا تاکنون سه دور مناقصه نفتی و گازی در این کشور برگزار گردیده و دور چهارم آن بناست در ژانویه سال 2012 میلادی برگزار گردد. بر اساس این مناقصهها، بناست تولید روزانه نفت عراق تا سال 2017 به 5/12 و یا حتی 5/13 میلیون بشکه برسد. گرچه رسیدن به این سقف از تولید از نظرکارشناسان نفتی، بلندپروازانه و غیرواقعی ارزیابی میشود، با این حال سئوال این است که ریشه چنین بلندپروازیهایی در کدام بخش از سیاست و حکومت عراق قرار دارد و این بلندپروازیها ممکن است چه تبعاتی برای آینده سیاسی عراق به همراه داشته باشند؟
نوشتار حاضر با روشی اکتشافی و البته مبتنی بر چارچوب نظریه سازی، به این نتیجه گیری رسیده است که ریشه بلندپروازیهای اخیر در سازوکار نفتی و گازی قانون اساسی این کشور و در پیش نویس قانون هیدروکربورهای عراق جای دارد. به این ترتیب، اشکالات ساختاری- قانونی فوق نه تنها میتوانند ترجمانی از فروپاشی درونی سیاست نفتی یکپارچه و منسجم در عراق باشند بلکه ممکن است تبعات ناخوشایندی را هم در آینده برای حق حاکمیت، استقلال سیاسی و رفاه اقتصادی کشور عراق به دنبال داشته باشند.

کلیدواژه‌ها