راهبردهای تحقق تعامل مؤثر و سازنده ایران در نظام بین الملل(بر پایه سند چشم انداز)

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

چکیده

این مقاله از یک سو در مقام معنایابی و برگشایی مفاهیمی است که در عرصه سیاست خارجی در سند چشمانداز بیست ساله، تصریح شده است و از سوی دیگر در پی ارائه راهبردی بهینهای است که در روابط بینالمللی و محیط پیرامونی ایران بتواند اهداف سند را در این میدان ناهموار و پر از سنگلاخ محقق سازد، به همین دلیل با نگاهی که عمدتاً بر منافع ملی متمرکز بوده است استراتژیهایی نظیر: توسعه محوری و اقناعسازی، یافتن متحدین راهبردی، توجه به هنجارهای رایج بینالمللی، کابرد ادبیات دیپلماسی، اجتناب از رویکردهای تقابلی، تعمیق و توسعه همکاریهای منطقهای و بینالمللی، اصلاح نگرشهای بینالمللی، تقویت چندجانبهگرایی و نظائر آن، جهت تعقیب مضامین و مزایای سند چشمانداز تأکید ورزیده است. هر چند بر این باور است که جایگاه ممتماز این سند بالادستی به ویژه در عرصه سیاست خارجی بسیار فراتر از مقاله فراروی است.

کلیدواژه‌ها