بررسی وضعیت قاچاق انسان در ایران (معضلات و پیامدها) و ارائهی راهکارهای مناسب برای کنترل این پدیدهی اجتماعی

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

چکیده

قاچاق انسان یکی از پدیدههای در حال رشد عصر حاضر است که در سالهای اخیر به معضلی جهانی تبدیل شده است. به عبارت دیگر شکل جدید و امروزی بردهداری محسوب میشود. این نوشتار، قاچاق انسان را در ایران مورد تحلیل و بررسی قرار میدهد.
بررسی جنبههای قاچاق انسان در محورهای چهارگانهی قاچاق زنان و دختران، قاچاق کودکان، قاچاق اعضای بدن و سرانجام بهرهکشی از نیروی کار، از سایر موضوعاتی است که به تفصیل به آن پرداخته شده است. علل و انگیزههای قاچاق انسان در ایران و پیامدهای ناشی از آن و بررسی جغرافیایی قاچاق انسان از سایر مواردی است که در پژوهش حاضر مورد کنکاش قرار گرفتهاند. نتیجهی این پژوهش نشان میدهد که زنان و دختران تقریبا قربانیان همیشگی قاچان انسان هستند و بهدنبال آن مردان و پسران در رتبههای بعدی قرار دارند. نکتهی مهم اینکه حجم کمی از قاچاق انسان شناسایی و قابل پیگیری است، که این وضعیت در عوامل آشکار و پنهان این پدیده جستوجو میشود. قربانیان قاچاق که اکثر آنها زنان و کودکان هستند، بهوسیلهی زور، فریب یا ارعاب ناچار میشوند به شرایط غیر انسانی تن بدهند و بدون توجه به شکل بیرحمانهی بردگی، در ترس و درماندگی زندگی کنند. بردگی داخلی و کار اجباری، از جمله شکلهای بهرهکشی از انسان است؛ اما اکثریت قربانیان به بردگی جنسی کشانده میشوند.

کلیدواژه‌ها