چشم اندازهای همکاری ناتو با اسرائیل

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

چکیده

طی دودهه پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و پایان جنگ سرد، سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) بهبهانهها و برنامههای مختلف به سمت شرق گسترش یافته است. این سرایت حضور و عملکرد پس از حوادث 11 سپتامبر و اشغال افغانستان و عراق، همچنین طرح شعارهای مبارزه با تروریسم و خاورمیانهی بزرگ، در این منطقهی خاورمیانه محسوستر شده است. در چنین فضایی، نوعی همکاری اطلاعاتی و امنیتی بین ناتو و اسرائیل آغاز گشته است که میتواند در آینده تا حد پیوستن این رژیم به ناتو پیش رود. حال این پرسشها مطرح میشود که شکلگیری پیمان ناتوی جدید با عضویت مؤثر اسرائیل تا چهاندازه امکانپذیر است و چه مزایا و مضراتی را برای دو طرف به همراه خواهد داشت؟ چنین امری در صورت تحقق تا چهاندازه میتواند بر هویت و امنیت خاورمیانه تأثیر گذارد؟ بهویژه چه تأثیری بر منازعهی درازمدت اعراب و اسرائیل خواهد گذاشت؟ و سرانجام آنکه متوسلشدن احتمالی اسرائیل به مادهی 5 پیمان آتلانتیک شمالی تا چه اندازه میتواند امنیت همسایگان این رژیم را به مخاطره اندازد؟
پاسخدادن به این پرسشها، همچنین ارزیابی پیامدها و نتایج چنین پیوندی، هدف اصلی نوشتار پیشِ رو را تشکیل میدهد.

کلیدواژه‌ها