قدرت نرم جمهوری اسلامی: مناسبترین راه برای مقابله با آماج جنگ نرم

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسنده

معاون پژوهشی مؤسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بینالمللی ابرار معاصر تهران

چکیده

اعمال قدرت از طریق جذب و هم‌زمان پرهیز از هرگونه اجبار و تطمیع، گستره‌ای بسیار متنوع و جذاب و در عین حال حساس و ظریف را در برابر دولتمردان یک کشور قرار می‌دهد. می‌توان گفت در جهان به‌شدت جهانی‌شده کنونی، دولت‌هایی که بتوانند تصویر و وجهه درخشان و جذابی از خود نزد افکار عمومی جهانی ارائه نمایند، از ابزاری عمیق و غالباً مقبول در پیشبرد اهداف و سیاست‌های خود بهره‌مند شده و در فضای به‌شدت رقابتی کنونی، امکان تأثیرگزاری مقتدرانه‌تر و مهم‌تر از آن پایدارتری را در تعاملات منطقه‌ای یا بین‌المللی یافته‌اند.
در این راستا مقاله حاضر تلاش دارد تا با ارائه تصویری واضح از معنای قدرت نرم و تمرکز بیشتر بر وجه فرهنگی آن، منابع آن‌را معرفی نموده و از همین منظر به بررسی منابع و ابزارهای اقتدار نرم جمهوری اسلامی ایران بنشیند. ارائه دیدگاه‌هایی پیرامون نحوه مقابله با جنگ نرم تحمیلی با استفاده از مؤلفه‌های قدرت نرم کشور، بخش مهم دیگری از این مقاله را تشکیل می‌دهد.
فرضیه اصلی مقاله آن است که مؤلفه‌های اقتدار نرم جمهوری اسلامی ایران خصوصاً در حوزه فرهنگ، علم، هنر و همچنین معانی معنوی انقلاب اسلامی، چنان جذابیت‌هایی را به همراه دارد که نه‌تنها می‌تواند نظام را در مبارزه با آماج جنگ نرم غرب به‌خوبی یاری رساند، بلکه باعث ارتقای قدرت و امنیت ملی جمهوی اسلامی نیز خواهد گردید.

کلیدواژه‌ها