نقش نفت و گاز در مناسبات راهبردی ایران و چین

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسندگان

استادیار دانشگاه مالک اشتر

چکیده

با عنایت به جایگاه ممتاز ج. ا. ایران از لحاظ ژئوپلیتیکی و ژئواستراتژیکی در منطقه خلیج فارس و با دارا بودن ذخائر عظیم انرژی، به نظر می‌رسد ایران برای گسترش روز افزون روابط خود با سایر کشورها در سطح بین‌المللی از ظرفیت بالایی برخوردار است. در شرایط کنونی با توجه به سیاست‌های غرب علیه ج.  ا.  ایران این کشور مبادرت به تقویت سیاست نگاه به شرق نموده که در این راستا کشور چین به‌دلیل موقعیت برتر در عرصه جهانی و نیز نیاز مضاعف به انرژی برای توسعه صنعت خود، می‌تواند به عنوان گزینۀ مناسبی جهت فروش نفت و گاز ایران و ارتقاء ضریب امنیت انرژی برای دو کشور مهم تلقی گردد. نکته حائز اهمیت این است که تبادل انرژی برای دو کشور علاوه بر تأمین امنیت انرژی می‌تواند ابعاد سیاسی نیز داشته باشد. ایران می‌تواند با فروش با ثبات انرژی، قدرت ملی خود را افزایش دهد، که در این صورت در مقابل غرب دست بالا را خواهد داشت و به عنوان یک بازیگر مهم در عرصة بین‌المللی نقش ایفا خواهد نمود و در مقابل کشور چین نیز علاوه بر تأمین انرژی خود می‌تواند برای فشار بر ایالات متحده، با تقویت ایران، بر اساس سیاست مشترک دو کشور مبنی بر عدم یک‌جانبه گرایی، در زمینه وصول اهداف خود استفاده نماید که این مسائل موجبات تقویت روابط دو کشور ایران و چین را فراهم خواهد آورد. نویسنده کوشیده است در این مقاله نفش نفت و گاز را به عنوان دو عنصر مهم انرژی در مناسبات ایران و چین مورد بررسی قرار داده و اهمیت راهبردی آن را بیان نماید.

کلیدواژه‌ها